Adatvédelmi irányelvek

A Holhos Optic Line Srl. Adatvédelmi szabályzata

I. Bevezetés

A személyes adatok védelme a Holhos Optic Line Srl. egyik legfőbb érdeke, ezért a mindenkori tevékenységünk során feldolgozott személyes adatok tekintetében a legmagasabb szintű titoktartást és átláthatóságot kívánjuk biztosítani.

Mivel üzleti tevékenységünk során számos személyes adat feldolgozására van szükség, biztosítani kívánjuk, hogy a feldolgozás az átláthatóság és a személyes adatok biztonságának elveivel összhangban történik. Ez az adatvédelmi szabályzat célja, hogy segítsen Önnek megérteni, milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük azokat, és mit teszünk velük.

Az Ön által megadott személyes adatok tekintetében a személyes adatok kezelője a Holhos Optic Line Srl.

Ez az adatvédelmi szabályzat a honlapunk látogatóira, vagyis a páciensekre vagy az érdekelt harmadik felekre vonatkozik: https://www.drholhos.ro.

1. Az általunk feldolgozott adatok kategóriái

 1. A honlapunk egyszerű látogatójaként

Olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, mint az Ön vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe és egyéb adatok, amelyeket a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő üzenetküldés során ad meg nekünk.

Ugyancsak gyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, amennyiben Ön használja az online időpontfoglalási alkalmazásunkat, amelyen keresztül időpontot foglal klinikánkon. Ebben az esetben a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük: név, telefonszám, valamint az Ön által az üzenet elküldése eredményeként megadott adatok.

A Holhos Optic Line Srl. az Ön adatait az alkalmazottainkkal folytatott beszélgetések eredményeként is gyűjtheti és feldolgozhatja.

Végül, de nem utolsósorban, cégünk gyűjtheti és feldolgozhatja az Ön személyes adatait az online konzultációs űrlap kitöltése eredményeképpen, amelynek során Ön a következő adatokat adja meg nekünk: vezetéknév, keresztnév, életkor, lakóhely, e-mail cím, az Ön panaszai, valamint a következő bizalmas adatok: kezelési terv, fényképek stb.

2. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

Személyes adatait közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor Ön az online kapcsolatfelvételi/időpontfoglalási űrlapot használja, ezeket az adatokat élő chat-en keresztül vagy egy online konzultációt követően közli velünk.  

3. A személyes adatok tárolásának módja

A honlapunk látogatóinak személyes adatait elektronikus formában a vállalat belső szerverén, fizikai formában pedig kulcsrazárt, biztonságos irodákban tároljuk.

4. Az adatkezelés célja

Az Öntől gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

 1. Az Önnel való kommunikáció és a szükséges információk biztosítása érdekében;
 2. Hogy hírlevelek útján tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról és ajánlatainkról;
 3. Marketing és reklám célokra;
 4. Az Ön által igényelt orvosi szolgáltatások teljesítéséhez
 5. Szemészeti kezelések elvégzéséhez.
 6. A szemészeti kezelésekkel kapcsolatos időpontokról, kezelésekről vagy egyéb részletekről való tájékoztatáshoz.
 7. A fentiekkel összefüggő bármely más célra, vagy bármely más olyan célra, amelyhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően személyes adatokat szolgáltattak nekünk;

A Holhos Optic Line Srl. néha személyes adatokat használ fel számos másodlagos célra (pl. archiválás, belső és külső könyvvizsgálat stb. céljából), amelyek mindig összeegyeztethetőek azokkal a fő célokkal, amelyekre az adatokat gyűjtötték. Azokban az esetekben, amikor az Ön adatait a jelen szabályzatban említett céloktól eltérő célokra használjuk fel, kötelesek vagyunk az Ön hozzájárulását beszerezni, kivéve, ha jogi kötelezettségünk vagy más jogalapunk van az adatok feldolgozására.

5. Kiknek adhatjuk ki az Ön adatait

Alapszabály, hogy az Ön által a honlapunk látogatójaként megadott információk nem hozhatók nyilvánosságra. Előfordulhatnak azonban olyan helyzetek, amikor kötelesek vagyunk erre, például olyan állami hatóságok vagy intézmények esetében, amelyeknél a nyilvánosságra hozatalra a törvény kötelez (adó-, számviteli, munkavédelmi, társadalombiztosítási vagy egyéb vonatkozó jogszabályok alapján), vagy amennyiben erre kötelező és törvényes felszólítás érkezik tőlük.

Jogunk van továbbá személyes adatokat vagy egyéb információkat jóhiszeműen nyilvánosságra hozni, ha úgy véljük, hogy ez szükséges a felelősségre vonás elkerülése érdekében; saját magunk vagy mások védelme érdekében a csalárd, visszaélésszerű vagy jogellenes felhasználással szemben; harmadik felek által benyújtott követelések vagy állítások kivizsgálása és kivédése érdekében; szolgáltatásaink és a szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához használt létesítmények vagy berendezések biztonságának vagy épségének védelme érdekében; tulajdonosi vagy egyéb jogaink és mások biztonságának védelme érdekében; vagy szerződések érvényre juttatása érdekében.

Ami a honlapunk egyszerű látogatójaként megszerzett személyes adatok harmadik országokba történő továbbítását illeti, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Holhos Optic Line Srl. elvileg nem továbbítja ezeket az adatokat.

6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ön személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételi/időpontfoglalási űrlapon vagy az online konzultációs űrlapon keresztül szolgáltat nekünk, a tájékoztatási/kommunikációs folyamat befejezéséig vagy a kért orvosi szolgáltatás nyújtásáig tároljuk. Ezeket az adatokat semmiképpen sem őrizzük meg 5 évnél hosszabb ideig az egészségügyi reformról szóló 95/2006. sz. törvény vagy a betegek jogairól szóló 46/2003. sz. törvény által előírt jogi kötelezettségeknek megfelelően.

Ugyanakkor társaságunk megsemmisíti a személyes adatokat, ha azok már nem felelnek meg a feldolgozási célnak, megfelelő garanciákat nyújtva az eljárás biztonságára.

7. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai

A 679/2016. sz. általános adatvédelmi rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban Önt a következő jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog – az adatkezelő – Holhos Optic Line Srl. – kilétéről, az adatkezelés céljáról, az adatok címzettjeiről vagy címzettek kategóriáiról, a GDPR által biztosított jogok létezéséről és a jogok gyakorlásának feltételeiről való tájékoztatáshoz való jog.
 2. Hozzáférési jog – az a jog, hogy kérésre és díjmentesen megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó adatok feldolgozása folyamatban van-e, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférés joga, kivéve, ha az ilyen kérelmek ismétlődőek vagy nyilvánvalóan rosszhiszeműek;
 3. Helyesbítéshez való jog – Ön kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését.
 4. Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – az adatok törlésére akkor kerülhet sor, ha az adatkezelés nem volt jogszerű, vagy a törvény által előírt egyéb esetekben (például, ha az adatokra már nincs szükség a feldolgozás céljának eléréséhez). Az adatok törlésére azonban nem kerülhet sor, ha az adatfeldolgozás jogszerűen történik;
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, valamint a törvény által előírt egyéb esetekben;
 6. Tiltakozáshoz való jog – joga van ahhoz, hogy indokolt és jogszerű okokból bármikor tiltakozzon adatai feldolgozása ellen, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, vagy ha a feldolgozás jogos érdekünkön alapul;
 7. Az adathordozhatósághoz való jog – Ön megkaphatja az Ön által megadott személyes adatait géppel olvasható formátumban, vagy kérheti az adatok más adatkezelőnek történő továbbítását.
 8. Panasztételhez való jog – panaszt tehet személyes adatai feldolgozásának módjával kapcsolatban a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál, vagy bírósághoz fordulhat.
 9. A hozzájárulás visszavonásához való jog – ha az Ön adatainak feldolgozásának alapja az Ön hozzájárulása, tájékoztatjuk Önt, hogy hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve lesz hatályos, a visszavonás előtt végzett adatkezelés továbbra is érvényes. Ha azonban az adatkezelés a szolgáltatásnyújtáshoz kötelező és más jogszabályi rendelkezések alapján végezhető, a Dr. Holhos Klinika elvégzi az adatkezelést és erről értesíti az érintetteket.
 10. Az automatikusan meghozott döntések vagy az automatikus döntésekhez kapcsolódó további profilalkotás mellőzéséhez való jog – a kizárólag a személyes adatok automatizált módon történő feldolgozása alapján hozott, kizárólag a rá vonatkozó személyes szempontok, például szakmai alkalmasság, hitelesség, magatartás vagy adott esetben más hasonló szempontok értékelésére irányuló, jogilag kötelező erejű döntés visszavonását, visszavonását vagy felülvizsgálatát kérheti és érheti el;

Ha a fent említett jogait gyakorolni kívánja, kérjük, forduljon hozzánk írásban, keltezett és aláírt kéréssel, a Románia, Alba Iulia, bld. Revolutiei 1989, nr. 2F, jud. Alba. székhelyünkre címezve. E-mailben is kapcsolatba léphet velünk a juridic@drholhos.ro címen, amennyiben az e-mail hitelesített elektronikus aláírással ellátott.

Amennyiben Ön gyakorolja jogait, a Holhos Optic Line Srl. kérheti Önt, hogy igazolja személyazonosságát személyazonosító okmány vagy bármely más, a kérelmező előzetes ellenőrzési eljárásának elvégzéséhez szükséges információ bemutatásával, a ránk vonatkozó biztonsági és titoktartási jogi kötelezettségekkel összhangban.

A Holhos Optic Line Srl. vállalja, hogy minden beérkezett kérelmet vagy panaszt megvizsgál, és ésszerű időn belül válaszol a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Az alábbiakban bemutatjuk a fent említett jogokkal kapcsolatos kérésekre való válaszadás várható időtartamát:

Az érintett személy kérvénye             Válaszadási határidő  
  
A tájékoztatáshoz való jog1.Az adatgyűjtés időpontjában
2.Legkésőbb egy hónapon belül – ha a személyes adatokat az érintett nem adja meg.
Hozzáférési jogEgy hónap
A helyesbítéshez való jogEgy hónap
Törléshez való jogIndokolatlan késedelem nélkül
Az adatkezelés korlátozásához való jogIndokolatlan késedelem nélkül
A hordozhatósághoz való jogEgy hónap
Tiltakozáshoz való jogA panasz beérkezésekor
Az automatikusan meghozott döntések vagy az automatikus döntésekhez kapcsolódó további profilalkotás mellőzéséhez való jog.Meghatározatlan – nem korlátozható az adott tevékenységgel kapcsolatban

8. A személyes adatok biztonsága

A feldolgozott adatok védelme érdekében a legmagasabb szintű szabványokat követjük, úgy a hozzánk történő továbbítás során, mint azt követően. A biztonság garantálása érdekében általános útmutatásként megemlítjük a következő biztonsági módszereket:

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott és csak olyan személyek számára engedélyezett, akiknek törvényesen joguk van az adatok felhasználására, és akik kötelesek az adatok bizalmas kezelését biztosítani.
 2. A cégünk által használt elektronikus szerverekhez való hozzáférés jelszavas és egyéb hozzáférési és hitelesítési ellenőrzések révén történik.
 3. Egyetlen, a személyes adatokkal vagy az ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokkal kapcsolatba kerülő alkalmazottnak vagy személynek sincs lehetősége arra, hogy ezeket az adatokat harmadik személyeknek átadja.
 4. Egy páciens adatait egy másik páciens adataitól elkülönítve tároljuk.
 5. A személyes adatok tárolására szolgáló helyiségekhez csak a munkaköri leírás szerint jogosult személyek férhetnek hozzá.

9. A Holhos Optic Line Srl. valamennyi alkalmazottja és munkatársa által alkalmazandó minimális biztonsági intézkedések.

 • Szükség esetén magas szintű védelmet nyújtó (számokból, betűkből és szimbólumokból álló) jelszó használata.
 • A jelszó más személyekkel való közlésének tilalma, illetve a fiók több személy általi üzleti célú használatának tilalma.
 • A felügyelet nélkül hagyott számítógépet, laptopot vagy eszközt a hálózatról le kell választani, le kell zárni vagy ki kell kapcsolni.
 • Az olyan helyiségekhez való hozzáférés megtiltása, amelyekre nincs jogosultság.
 • Az adatok fizikai biztonságának ellenőrzése lezárással;
 • Az adatbázisok biztonságos számítógépeken találhatók, amelyekhez csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a munkaköri leírásukban foglalt feladataik elvégzéséhez szükségük van az adatokhoz.
 • Azoknak az adatoknak a megőrzése, amelyekhez korlátozott ideig férnek hozzá.
 • Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés tiltása.

Ezen követelmények be nem tartása esetén a cég fegyelmi eljárást indíthat a szabálysértőkkel szemben.

Az elektronikus vagy fizikai továbbítás vagy tárolás egyetlen módszere sem 100%-ig biztonságos. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatai sérültek, kérjük, írásban lépjen kapcsolatba velünk az Alba Iulia, bld. Revolutiei 1989, nr. 2F, Románia postai címen. E-mailben is kapcsolatba léphet velünk a juridic@drholhos.ro e-mail címen. Az e-mail hitelesített elektronikus aláírással kell ellátni.

Amennyiben a biztonsági rendszer megsértéséről szerezünk tudomást, a hatályos jogszabályoknak megfelelően legkésőbb 72 órán belül tájékoztatjuk Önt és a hatóságokat a jogsértés bekövetkezéséről, és ezen belül közöljük a biztonsági incidensekkel kapcsolatos lényeges információkat.

10. A biztonság megsértése; Mikor alkalmazandók; Szabályzatváltozások

Mivel cégünk üzletpolitikája a méltányosság és az arányosság elvének tiszteletben tartása annak mérlegelésekor, hogy milyen intézkedéseket kell tennünk az érintett személyek tájékoztatása érdekében a biztonsági incidensről, amely valószínűleg kockázatot jelent az egyének jogaira és szabadságára nézve, jogsértés esetén mind a Felügyeleti Hatóságot, mind az érintett személyt vagy személyeket értesítjük a jogsértésről.

Adatvédelmi szabályzatunk a cégünk által kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozik. Időről időre változhat, de vállaljuk, hogy az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem csökkentjük az ilyen változásokból eredő jogait.

Az adatvédelmi szabályzat minden változását közzétesszük, hogy Ön tudomásul vehesse annak tartalmát. Ezen adatvédelmi szabályzat korábbi változatait elektronikus archívumunkban is megőrizzük, hogy kérésre bármikor megtekinthesse.

II. A cookie-kra vonatkozó irányelvek

Ez a Cookie-szabályzat a https://www.drholhos.ro minden felhasználójára vonatkozik. Az alábbi információk célja, hogy tájékoztassa az oldal látogatóit a sütik a Holhos Optic Line Srl. általi elhelyezéséről, használatáról és kezeléséről.

A. Mi a cookie?

A „cookie” kifejezést olyan sütikre vagy hasonló technológiákra használjuk, amelyek segítségével automatikusan információkat gyűjthetünk.

Az „internetes cookie”, más néven „böngésző cookie”, „HTTP cookie” vagy „süti” egy kis betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén, mobileszközén vagy más olyan berendezésen tárolódik, amelyen keresztül az internetet használja.

A süti olyan fontos információkat tárol, amelyek javítják az internetes böngészést (annak a nyelvnek a beállításai, amelyen egy honlapot el kell érni; az online banki biztonság stb.) Maguk a sütik használatához nincs szükség személyes adatokra. Csak az a webszerver, amelyik a sütit küldte, tud újra hozzáférni, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez kapcsolódó honlapra.


B. Mire használjuk a honlapunkon keresztül a cookie-kat

A cookie-kat a kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül benyújtott kérések megválaszolására, az online időpontfoglalások rögzítésére, a preferenciák személyre szabására, a www.drholhos.ro honlapon nyújtott felhasználói szolgáltatások javítására és további funkciók biztosítására használjuk. A látogató nem köteles személyes adatokat megadni nekünk, de ennek megtagadása lehetetlenné teszi számunkra a kapcsolatfelvételt. Az ezen a honlapon rögzített összes információt kizárólag mi használjuk fel, és nem adjuk át harmadik félnek.

A cookie-kon keresztül küldött visszajelzések alapján, amelyek a https://www.drholhos.ro/ honlap használatára vonatkoznak, cégünk intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot hatékonyabbá és a látogatók számára elérhetőbbé tegye.

Így a cookie-k használata lehetővé teszi a látogatók által a honlapon megadott beállítások/preferenciák tárolását. a cookie-k segítségével a honlap tulajdonosa testre szabhatja a különböző beállításokat, használhat multimédiás vagy más honlapokról származó egyéb alkalmazásokat a honlapján stb.

Így a https://www.drholhos.ro/ honlap látogatása során a következő célokból helyezhet el cookie-kat:

 • a honlap teljesítménye: megőrzi a felhasználói beállításokat ezen a honlapon, így azokat nem kell minden egyes alkalommal beállítani, amikor a honlapot felkeresi;
 • látogatói elemzés: lehetővé teszi a honlapot látogató egyedi felhasználók nyomon követését, valamint azt, hogy a felhasználók milyen gyakran térnek vissza a honlapra;
 • geotargeting: meghatározza, hogy a látogatók melyik országból valók; teljesen anonim, és csak a tartalom célzására használják;
 • regisztráció: megmondja, hogy a látogató regisztrált-e vagy sem. A szerverek ezeket a cookie-kat arra használják, hogy jelezzék, a látogató melyik fiókkal regisztrált, és hogy van-e engedélye egy adott szolgáltatásra;
 • hirdetés: lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy megtudja, hogy a látogató megnézett-e egy online hirdetést, milyen típusú hirdetésről van szó, és mennyi idő telt el azóta, hogy a látogató látta a hirdetést;

C. Milyen információkat tárolnak és érnek el a cookie-kon keresztül?

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön webböngészője tárol és/vagy olvas az Ön eszközének (pl. számítógép, laptop vagy okostelefon) merevlemezén, attól függően, hogy Ön mely honlapokat látogatja meg. A sütik biztonságosabbá és gyorsabbá teszik a honlapokkal való interakciót, mivel képesek megjegyezni az Ön beállításait (pl. bejelentkezés, nyelv), és a bennük foglalt információkat visszaküldik az eredeti honlapnak (első féltől származó süti) vagy egy másik honlapnak, amelyhez tartoznak (harmadik féltől származó süti), amikor Ön ugyanazon az eszközön újra meglátogatja az adott honlapot.

D. Mit jelentenek a harmadik féltől származó cookie-k?

A https://www.drholhos.ro/ honlapon található tartalmak bizonyos részei harmadik felek által is szolgáltathatók, amely esetben ezeket a cookie-kat „harmadik féltől származó cookie-knak” nevezzük.

A harmadik féltől származó cookie-k szolgáltatóinak szintén meg kell felelniük a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak és a honlapunkon elérhető adatvédelmi szabályzatnak.

E. Hogyan lehet a cookie-kat kiiktatni?

A sütik letiltása és a sütik elfogadásának megtagadása megnehezítheti a https://www.drholhos.ro/ használatát, ami az oldal használatának korlátozását eredményezheti.

A Holhos Optic Line Srl. csak az Ön hozzájárulásával dolgozza fel a sütiket. Ön bármikor visszavonhatja a sütikhez való hozzájárulását. Ennek érdekében a cookie-kat letilthatja vagy eltávolíthatja a webböngésző beállításain keresztül, vagy harmadik fél által biztosított szoftverek használatával, illetve a következő pontokban a cookie-kategóriákra vonatkozó konkrét utasításokat követve. A cookie-k letiltása esetén mindenesetre problémák merülhetnek fel a weboldal bizonyos részeinek használatában. Ha el kívánja távolítani az eszközein tárolt cookie-kat, és úgy szeretné beállítani a webböngészőjét, hogy az elutasítsa a cookie-kat, akkor a webböngészője beállításait használhatja. A cookie-fájlokkal kapcsolatos böngészőbeállításokat általában a honlapunk eléréséhez használt webböngésző „Opciók”, „Eszközök” vagy „Beállítások” menüjében találja. A webböngészőtől függően különböző eszközökkel lehet letiltani a cookie-kat.

A Holhos Optic Line Srl. fenntartja a jogot, hogy ezt az oldalt bármikor frissítéssel módosítsa, ebben az esetben egy frissített változat lesz elérhető ezen az oldalon.

EGYEZTESSEN IDŐPONTOT

Időpontot gyorsan foglalhat a jobb oldali űrlap segítségével, vagy telefonon keresztül. A recepción dolgozó kollégáink szívesen tájékoztatják Önt a szabad időpontokról és a szükséges információkról. Az űrlap kitöltése nem időpont egyeztetés vagy időpont megerősítés, hanem időpontigénylés. Csapatunk felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy ellenőrizze az orvosok elérhetőségét és időpontot egyeztessen.

A rendelők és klinikákelhelyezkedése

Betegtájékoztató a konzultációra/műtétre történő időpont-egyeztetéshez

Az a páciens, aki a konzultációra/műtétre szóló időpontot egyszer, legalább egy nappal az időpont előtt lemondja, ugyanolyan feltételek mellett jogosult egy második időpontra.
Ha a páciens a második alkalommal is lemondja a konzultáció és/vagy műtét időpontját, új időpontot csak akkor kap, ha elfogadja az előzetes fizetést (fizetési megbízással vagy készpénzzel a recepción) úgy a konzultációra, mint a műtétre vonatkozóan.
Az a beteg, aki nem jelenik meg a konzultáción/műtéten, nem mondja le az időpontot, és nem válaszol a hívásokra, csak akkor kérhet második időpontot, ha a konzultációért/műtétért előre fizet.
A Prk/Femtolasik/Smile Pro retina- vagy lézeres műtétre időpontot kérő páciensek a műtét költségének 30%-át előre fizetik. Az időpontot csak az előleg átvétele után egyeztetjük. Ha a páciens a műtét előtt legalább 48 órával jelzi, hogy objektív okokból nem tud megjelenni, a teljes előleget visszafizetjük. Ha a páciens nem jelenik meg, és nem jelzi legalább 48 órával korábban, hogy nem tud megjelenni, a befizetett előleg kártérítés címén elveszettnek minősül, és nem térítjük vissza.


  Szeretne megválni a szemüvegétől?
  Fénytörési rendellenesség
  Amennyiben vizsgálatai nem javasolják a SMILE Pro műtétet, beleegyezik, hogy a kínálatunkból - PRK, FemtoLASIK, SMILE, Presbyond, multifokális műlencseimplantátum -
  egy másik műtétet javasoljunk?
  Szenved-e egyéb szembetegségben? Diabéteszes retinopátia, glaukóma, nystagmus (szemtekerezgés), amblyopia (lusta szem), stb?

  Szenved-e krónikus betegségekben - magas vérnyomás, cukorbetegség stb.