Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate a societăţii Holhos Optic Line  SRL

I.Introducere

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţii Holhos Optic Line SRL. Ca atare, dorim să asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Întrucât în desfășurarea activității este necesar să prelucrăm o serie de date cu caracter personal dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Operatorul de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră este societatea Holhos Optic Line S.R.L..

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică vizitatorilor site-ului nostru, în calitate de pacienţi sau terţe persoane interesate: https://www.drholhos.ro.

1.Categorii de date pe care le prelucrăm

 1. În calitate de simplu vizitator al site-ului nostru

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal constând în nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, precum şi alte date pe care ni le transmiteţi ca urmare a plasării unui mesaj prin intermediul formularului de contact de pe site-ul societăţii noastre.

De asemenea colectăm şi prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal în măsura în care folosiţi aplicaţia noastră de programare online, prin intermediul căreia vă efectuaţi o programare în cadrul clinicii noastre. În acest sens colectăm şi prelucrăm următoarele date: nume, număr de telefon, precum şi datele pe care ni le furnizaţi ca urmare a plasării unui mesaj.

Societatea Holhos  Optic Line SRL poate colecta şi prelucra datele dumneavostră şi ca urmare a conversaţiilor cu angajaţii noştri.

Nu în ultimul rând, societatea noastră poate colecta şi prelucra datele dumneavostră cu caracter personal, ca urmare a completării formularului de consultaţie online prin intermediul căruia ne furnizaţi următoarele date: nume, prenume, vârsta, oraşul de domiciliu, adresă de e-mail, afecţiunile de care suferiţi, cât şi date sensibile constând în:  plan de tratament, poze, etc.

2.Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavostră, atunci când, folosiţi formularul de contact/ de programare online, ne comunicaţi aceste date prin intermediul live chat-ului sau ca urmare a efectuării unei consultaţii online.  

3.Forma stocării datelor cu caracter personal

Datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru, sunt stocate în format electronic pe serverul intern al societăţii precum şi, în format fizic, în birouri securizate prin cheie.

4.Scopul prelucrării datelor

Folosim informațiile pe care le colectăm de la dvs. în următoarele scopuri:

 1. Pentru a comunica cu dvs. şi pentru a vă oferi informaţiile necesare;
 2. În vederea informării cu privire la serviciile şi ofertele noastre, prin intermediul newslatter-urilor;
 3. În scop de marketing şi publicitate;
 4. Prestării serviciilor medicale solicitate de dumneavostră
 5. Realizarii de tratamente oftalmologice.
 6. Informarii cu privire la programarea, desfaşurarea tratamentului sau alte detalii cu privire la tratamentul oftalmologic.
 7. În orice alt scop auxiliar celor de mai sus, sau în orice alt scop pentru care ne- au fost furnizate datele cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei în materie;

Uneori, datele cu caracter personal sunt folosite de către SC  Holhos Optic Line S.R.L., pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele au fost colectate. În situațiile în care vom folosi datele dvs. în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică ne obligăm să obținem consimțământul dvs., cu excepția cazului în care ne incumbă o obligație legală sau avem un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

5.Către cine dezvăluim informațiile dvs.

Ca regulă, informațiile pe care ni le furnizați în calitate de vizitator al site-ului nostru nu pot fi dezvăluite. Cu toate acestea, pot exista situații în care suntem nevoiți să facem acest lucru, cum ar fi cazul autorităţilor sau instituțiilor publice când există o obligaţie legală de comunicare (în conformitate cu normele fiscale, contabile, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile) sau există o solicitare imperativă şi legală din partea acestora.

Totodată, societatea are dreptul să dezvăluie, cu bună credință, datele cu caracter personal sau alte informații atunci când apreciem că este necesară luarea de măsuri de precauție împotriva răspunderii, protejarea noastră sau a altora de utilizări frauduloase, abuzive sau ilegale, să investigăm și să ne apăram împotriva oricăror revendicări sau afirmații ale terților, să protejăm securitatea sau integritatea serviciilor noastre și a oricăror facilități sau echipamente utilizate pentru a face serviciile disponibile; să ne protejăm drepturile de proprietate sau alte drepturi, precum şi siguranţa celorlalţi ori să punem în executare contracte.

În ceea ce priveşte transferul datelor cu caracter personal către state terţe pe care le-am obţinut în calitate de simplu vizitator al site-ului nostru menţionăm că societatea Holhos Optic Line S.R.L., de principiu nu transmite aceste date.

6.Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin intermediul formularului de contact/de programare, a formularului de consultaţie online, vor fi stocate până la finalizarea procesului de informare/comunicare sau de prestare a serviciului medical solicitat. În orice caz, aceste date nu vor fi menţinute pe o perioadă mai mare de 5 ani sau cu rspectarea obligaţiilor legale impuse de către Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sau a Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacienţilor.

Totodată, societatea noastră va distruge datele cu caracter personal atunci când acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrării, oferind garanții suficiente cu privire la securitatea acestui proces.

7.Drepturile dumneavostră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – SC Holhos Optic Line SRL, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.
 2. Dreptul de acces- dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
 3. Dreptul la rectificare – puteţi solicita rectificarea datelor personale inexacte.
 4. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 6. Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 8. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului – dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțîmântul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțămânțului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, Clinica Dr. Holhos va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.
 10. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci când este cazul;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată sediului social situat în România, Alba Iulia, bld. Revolutiei 1989, nr. 2F, jud. Alba. De asemenea, ne puteţi contacta printr-un e-mail la adresa juridic@drholhos.ro dacă e-mailul cuprinde o semnătură electronică certificată.

În măsura în care vă veţi exercita drepturile de care dispuneţi, este posibil ca SC  Holhos Optic Line S.R.L. să vă solicite să vă dovediţi identitatea, prin comunicarea unui document de identitate sau orice alte informaţii necesare în vederea efectuării unei proceduri prealabile de verificare a persoanei solictante, în conformitate cu obligaţiile legale de securitate şi confidenţialitate a datelor ce ne revin.

SC  Holhos Optic Line S.R.L., se obligă să ia în considerare orice solicitare sau plângere primită şi să răspundă într-un termen rezonabil, astfel încât să fie respectate dispoziţiile legale în materie.

Totodată, în cele ce urmează vă prezentăm termenele de răspuns la solicitări privind drepturile menționate:

Solicitarea persoanei vizate             Termen pentru răspuns  
  
Dreptul de a fi informat1.La momentul la care datele sunt colectate
2.Cel mai târziu în termen de o lună – în situația în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate de persoana vizată
Dreptul de accesO lună
Dreptul la rectificareO lună
Dreptul de ștergereFără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesareaFără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitateO lună
Dreptul de obiectieLa momentul primirii obiecției
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automateNespecificat – nu are aptitudinea de a fi limitat în raport de specificul activității

8.Securitatea datelor cu caracter personal

Urmăm standardele cele mai înalte pentru a proteja datele prelucrate, atât în ​​timpul transmiterii către noi, cât și ulterior acestui moment. În vederea garantării securității menționăm, cu titlu general, modalitățile de securizare:

 1. Accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi, acestora revenindu-le obligația de a asigura confidențialitatea datelor.
 2. Accesul la serverele electronice folosite de societatea noastră, se face prin parolă și alte controale de acces și de autentificare.
 3. Niciun angajat sau persoană care intră în contact cu date personale sau documente care cuprind aceste date nu are posibilitatea de a divulga aceste date terților.
 4. Datele unui pacient vor fi ţinute separat de datele altui pacient
 5. Accesul la zonele în care sunt păstrate datele cu caracter personal este permis doar persoanelor autorizate prin fișa postului

9.Măsuri minime de securitate pe care trebuie să le aplice toți angajații respectiv medicii colaboratori ai societăţii SC  Holhos Optic Line S.R.L.

 • Utilizarea unei parole cu nivel ridicat de protecție (formată din cifre, litere si simboluri) acolo unde este necesar
 • Interzicerea divulgării parolei către alte persoane respectiv interdicția de a utiliza contul folosit în interes de serviciu de mai multe persoane.
 • Orice calculator, laptop sau dispozitiv lăsat nesupravegheat trebuie deconectat de la rețea, trebuie blocat sau închis.
 • Interzicerea accesului în zonele pentru care nu există autorizație.
 • Verificarea securizării fizice a datelor prin încuiere;
 • Bazele de date se află în calculatoare securizate, la care au acces doar persoanele care în vederea îndeplinirii atribuţiilor din fişa postului au nevoie de aceste date
 • Păstrarea datelor la care au acces pentru o perioadă limitată de timp
 • Interzicerea accesului persoanelor neautorizate la date

Nerespectarea acestor cerințe poate determina societatea să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor culpabile.

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau de stocare electronică sau fizică nu este 100% sigură. În cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost compromise, contactați-ne în scris la adresa sediului nostru situat în Alba Iulia, bld. Revolutiei 1989, nr. 2F, România. De asemenea, ne puteţi contacta printr-un e-mail la adresa juridic@drholhos.ro e-mailul cuprinde o semnătură electronică certificată

Dacă aflăm despre o încălcare a sistemului de securitate, vă vom informa atât pe dvs. cât și autoritățile despre apariția încălcării în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de cel mult 72 ore, termen în care vă comunicăm informațiile relevante legate de incidentele de securitate.

10.Breşele de securitate; Când se aplică; Schimbările politicii

Întrucât politica societății noastre este de a fi echitabili și de a respecta principiul proporționalității atunci când avem în vedere acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a informa persoanele afectate de incidentul de securitate care este probabil să rezulte într-un risc cu privire la drepturile și libertățile persoanelor, în caz de breșă vom notifica atât Autoritatea de supraveghere, cât și persoana sau persoanele vizate despre această încălcare.

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite de societatea noastră. Aceasta se poate schimba din când în când, însă ne obligăm să nu vă reducem drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând revizuite de dvs. printr-o simplă cerere.

II.Politica privind fişiere cookie

Prezenta Politică privind fişierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor site-ului https://www.drholhos.ro. Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea vizitatorilor site-ului cu privire la plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor de către SC Holhos Optic Line SRL.

A.Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie” pentru a ne referi la modulele cookie sau tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informaţii în mod automat.

Un „internet cookie”, termen cunoscut şi sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau „cookie” reprezintă un fişier de mici dimensiuni format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, dispozitivul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-ul stocheaza informaţii importante care îmbunătăţesc navigarea pe Internet (setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; securitatea online banking etc.). Cookie-urile în sine nu soliciă informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.Doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revine pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.


B.Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul site-ului nostru

Cookie-urile sunt utlizate pentru a putea răspunde la solicitările trimise prin intermediul formularelor de contact, pentru a înregistra programări online, pentru personalizarea preferințelor, pentru îmbunătățirea experienței tale pe site-ul nostru www.drholhos.ro  și pentru a asigura funcționalități adiționale.În acest sens, este absolut necesar să colectăm câteva date personale. Vizitatorul nu este obligat să ne furnizeze date personale, dar acest refuz ne pune în imposibilitatea de a-l contacta. Toate informațiile înregistrate în acest site sunt utilizate numai de către noi și nu sunt comunicate niciunui terț.

Pe baza feedback-urilor transmise prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează site-ului https://www.drholhos.ro/, societatea noastră adopta măsuri pentru ca acest site să fie mai eficient şi accesibil pentru vizitatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea unor setări/preferinţe stabilite de către vizitatorii site-ului.Cu ajutorul cookie-urilor, detinatorul website-ului poate personaliza diverse setări, poate utiliza aplicaţii multimedia sau alt tip de pe alte website-uri în website-ul său, etc.

Astfel, o vizita pe website-ul https://www.drholhos.ro/  poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • performanta a site-ului: retine preferintele utilizatorului pe acest site astfel ca nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a website-ului;
 • analiza a vizitatorilor: permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza website-ul si cat de des revin utlizatorii pe website;
 • geotargetting: stabileste din ce tara provin vizitatorii; este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul;
 • înregistrare: anunţă dacă vizitatorul este înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arata contul cu care este înregistrat vizitatorul şi dacă are permisiunea pentru un serviciu anume;
 • publicitate: permite detinatorului să afle daca un vizitator a vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia şi cât timp a trecut de cand a vazut mesajul publicitar;

C.Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea iși pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final

D.Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe site-ul https://www.drholhos.ro/ pot fi furnizate prin intermediul unor terţi, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terţi (‚third party cookie-uri”).

Terţii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal şi Politica de confidenţialitate disponibilă pe site-ul nostru.

E.Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face site-ul https://www.drholhos.ro/ dificil de utilizat, atrăgând după sine limitări ale posibilităţii de utilizare ale acestuia.

SC Holhos Optic Line S.R.L. prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Vă puteți retrage consimtământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau să eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziție de terți, sau urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. În orice situație, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivați fișierele de tip cookie.În cazul în care doriți să eliminati fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.

Societatea Holhos Optic Line S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment, această pagină, prin actualizarea acesteia, sens în care vă va pune la dispoziţie o varianta actualizata a acesteia pe aceasta pagină.

Fă-ți o programare

Puteți face programare rapid prin formularul din dreapta, sau direct la telefon. Colegii noștri de la recepție vă pot comunica disponibilitatea și informațiile necesare programării. Completarea formularului nu reprezintă înregistrarea sau confirmarea unei programări, ci transmiterea unei cereri de programare. Veți fi contactat de către echipa noastră, pentru verificarea disponibilității medicilor și realizarea unei programări.

VEZI CABINETELE ȘI CLINICILE

Notă de informare pacienți cu privire la programarea la consult/operație

Pacientul care își anulează o programare la consult/operație, o singură dată, cu cel puțin o zi înainte de programare, are dreptul la o a doua programare realizată în aceleași condiții.
Dacă pacientul își anulează, în mod consecutiv, și cea de-a doua programare la consult și/sau operație, o nouă programare se va efectua doar dacă pacientul acceptă plata în avans (prin ordin de plată sau cash la recepție) atât pentru consult, cât și pentru operație.
Pacientul care nu se prezintă la consult/operație, nu anunță anularea programării, și nici nu răspunde la apeluri, poate solicita o a doua programare doar dacă achită consultul/operația în avans.
Pacienții care solicită programare pentru operațiile de retină sau cele laser Prk/Femtolasik/Smile Pro achită în avans 30% din contravaloarea operației. Programarea se va realiza doar după încasarea avansului. Dacă pacientul anunță cu minim 48h anterior intervenției că se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, i se va restitui tot avansul achitat. Dacă pacientul nu se prezintă și nu anunță cu cel puțin 48h anterior imposibilitatea prezentării, avansul achitat se consideră a fi pierdut cu titlul de daune interese și nu se mai restituie.